REGULAMIN - ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM www.wegierskiesmaki.pl, prowadzonym przez Aleksandrę  Hangel, 04-133 Warszawa, ul. Łukowska 15/66, NIP 113 292 39 14.

Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

- Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

- Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

- Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w ramach sklepu WEGIERSKIE SMAKI zawieszonego na domenie www.wegierskiesmaki.pl;

- Sklep - sklep internetowy dostępny pod www.hungarikum.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

- Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

- Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kociołkowanie.pl Ludwik Hangel a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu;

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem www.wegierskiesmaki.pl.
Sklep działa pod adresem www.wegierskiesmaki.pl, prowadzonym przez Aleksandrę Hangel z z siedzibą 04-133 Warszawa ul. Łukowska 15/66, NIP 113 292 39 14, REGON 366012962, e-mail: biuro@kociolkowanie.pl, telefon 506 144 629.

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą cookies, lub inna przeglądarka spełniająca podobne wymagania techniczne

- minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli.

W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu: www.wegierskiesmaki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Informacja o cenie Towarów podawana na stronie www.hungarikum.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila z ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia.

2. Zasady korzystania ze Sklepu oraz przetwarzanie danych osobowych

Klient może korzystać ze Sklepu jako zarejestrowany lub niezarejestrowany Klient w jego ramach.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.

Dokonując rejestracji w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, oraz komunikacji i otrzymania informacji handlowych związanych z ofertą sklepu. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia oraz informacji dotyczących technicznych zmian na jego koncie. Klient może w każdej chwili można zrezygnować z konta w sklepie, poprzez przesłanie listu bez treści z wpisanym słowem "Usunięcie konta" wysłany z adresu, który został podany przy zakładaniu konta. Konto oraz wszelkie dane z nim związane zostaną trwale i nieodwracalnie usunięte z bazy w ciągu 7 dni (dni robocze). Po ich usunięciu Klient otrzymuje potwierdzenie usunięcia konta.

Dane osobowe podane podczas składania Zamówienia nie będą udostępniane osobom trzecim na podstawie art. 24 , ust 1. 29 sierpnia 1997 ustawy o ochronie danych osobowych. Podawane dane osobowe są bezpieczne.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Firmy Aleksandra Hangel

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy otworzyć stronę www.wegierskiesmaki.pl, dokonać wyboru , podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

przedmiotu zamówienia,

jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy

wybranej metody płatności,

wybranego sposobu dostawy,

czasu dostawy.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam".

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą Aleksandra Hangel Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej. W przypadku braku wpływu należności za zamówienia z wybranym sposobem płatności "wpłata na konto" w terminie późniejszym niż 7 dni od terminu złożenia zamówienia zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

Maksymalny czas realizacji zamówienia, w przypadku braku produktów lub wad produktów, określa się na 30 dni roboczych.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Odwołanie zamówienia lub zmiany zamówienia - zmiana podanych danych osobowych lub szczegółów zamówienia (liczba i rodzaj Towarów) - Klient może dokonać do momentu wysłania zamówienia, wysyłając stosowny list e-mail na adres kontaktowy sklepu lub telefonicznie.


4. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny na podstawie podsumowanego zamówienia zawierającego koszty dostawy:

- przelewem na konto bankowe prowadzone w ING BANKU ŚLĄSKIM nr 76 1050 1025 1000 0092 3512 3214

- płatnością "online" w systemie www.przelewy24.pl,

- przy obiorze Towarów

5. Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wpływu należności za Zamówienie lub zawarcia Umowy sprzedaży z płatnością przy odbiorze.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.

6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 od dnia dostarczenia Towarów dni i wysyłając je na adres Firmy Aleksandra Hangel, podany w niniejszym Regulaminie. W sklepie www.wegierskiesmaki.pl termin ten został wydłużony i wynosi 100 dni.

Termin 100-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta (wykraczających poza uniwersalną ofertę) i towarów ulegających szybkiemu zepsuciu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Aleksandra Hangel dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru, a Klienta jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: Aleksandra Hangel 05-071 Sulejówek ul. Wilsona 6. Koszty dostawy nie podlegają zwrotowi.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7. Reklamacje dotyczące Towarów

Aleksandra Hangel jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo na adres biuro@kociolkowanie.pl lub listownie na adres: Aleksandra Hangel 05-071 Sulejówek ul. Wilsona 6.

Aleksandra Hangel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

W przypadku reklamacji wadliwego Towaru Sklep gwarantuje niezwłoczną wymianę na Towar pełnowartościowy lub wymianę na inny lub zwrot należności. Sklep pokrywa wszelkie koszty dostawy związane z reklamacją. Sklep nie przyjmuje przesyłek z płatnością przy odbiorze.

8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Aleksandra Hangel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Aleksandra Hangel 05-071 Sulejówek ul. Wilsona 6 lub listem e-mail na adres: biuro@kociolkowanie.pl

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Aleksandra Hangel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

9. Opinie i komentarze

W ramach Sklepu Klientom udostępniony jest system opinii oraz komentarzy w formie opisowej. Wypowiedzią Klienta jest jakakolwiek informacja zamieszczona przez Klienta w Sklepie.

Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Klientów, Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Wypowiedzi nie mogą zawierać:

- wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

- adresów stron internetowych,

- treści o charakterze reklamowym,

- danych osobowych oraz danych kontaktowych Klientów lub innych osób,

- porównań cen do produktów dostępnych w innych sklepach.

Klient publikując opinię lub komentarz oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone w Sklepie. Klient oświadcza, że posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe lub jest uprawniony w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631) do zamieszczonych przez siebie opinii i komentarzy i udziela niniejszym Sklepowi nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie, nieodpłatnego, niewyłącznego prawa do korzystania w szczególności z opinii, komentarzy na wszystkich znanych w chwili zamieszczenia opinii i komentarzy polach eksploatacji w szczególności w zakresie wykorzystywania, utrwalania w pamięci komputera, zmieniania, usuwania, uzupełniania, wykonywania publicznego, wyświetlania publicznego, zwielokrotniania i rozpowszechniania (w szczególności w Internecie i w prasie).

Sklep nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Klientów. Sklep zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź edycji wypowiedzi, w szczególności, gdy wypowiedź:

- narusza zasady niniejszego Regulaminu,

- narusza obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,

- narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej.

10. Dodawanie przepisów na dania wraz ze zdjęciami w sklepie www.wegierskiesmaki.pl

Klient publikując przepis i dodając do niego odpowiednie zdjęcie oświadcza, że posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe lub jest uprawniony w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631) do zamieszczonych przez siebie przepisu i udziela niniejszemu Sklepowi nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie, nieodpłatnego, niewyłącznego prawa do korzystania z przepisu w szczególności w zakresie wykorzystywania, utrwalania w pamięci komputera, zmieniania, usuwania, uzupełniania, wykonywania publicznego, wyświetlania publicznego, zwielokrotniania i rozpowszechniania (w szczególności w Internecie i w prasie).

11. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kociołkowanie.pl Ludwik Hangel a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą Aleksandra Hangel a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Aleksandra Hangel.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Aleksandra Hangel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.

Zmiany wprowadzone do regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o tym fakcie Klientów. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

 Jesteśmy cały czas do Twojej dyspozycji. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wyjaśnimy wszystkie wątpliwości.

 

Kontakt z nami:

e-mail: biuro@kociolkowanie.pl

tel.: 506 144 629 ; 515 289 205

Adresy do obioru osobistego:

SKLEP WĘGIERSKI "WĘGIERSKIE SMAKI"

Warszawa ul. Kajki 68 a, czynne pon - pt 11:00 - 19:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00

 

***

Nr konta bankowego:   ING BANK ŚLĄSKI   76 1050 1025 1000 0092 3512 3214

Aleksandra Hangel

04-133 Warszawa, Łukowska 15/66